سفارش تبلیغ
صبا
حکمت به درون انباشته از خوراک وارد نمی شود . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
شنبه 92 اردیبهشت 7 , ساعت 7:59 عصر

توجه!


 

 

لطفا از این تاریخ به بعد از آدرس زیر استفاده فرمایید.

 

 

NAJAH.IR

 


یکشنبه 91 دی 17 , ساعت 7:0 عصر

مرکز جامع علوم اسلامی پایه هفتم 7


شنبه 90 فروردین 20 , ساعت 10:42 صبح

آدرس جدید

  ccis.ir


یکشنبه 89 مرداد 3 , ساعت 8:48 صبح

برنامه امتحانی  دوره آزمایشی سطح

عنوان                                            نوع‌امتحان                 روز                                     تاریخ                  ساعت                                    توضیح                           مکان

فن آوری اطلاعات (IT)                        شفاهی       چهارشنبه و  پنجشنبه                         6 و 7 مرداد             8 تا 13                         با هماهنگی استاد مربوطه      ساختمان شماره 1

مهارت های قرآنی                              شفاهی       یک‌شنبه و دوشنبه                           10 و 11مرداد             8 تا 13                        با هماهنگی استاد مربوطه      ساختمان شماره 2

سیره نبوی                                         کتبی                 سه شنبه                                  12 مرداد                   8                                                                  ساختمان شماره 2

معالم جدیده مقدار خوانده شده و جزوه الحاقی    کتبی                 پنجشنبه                                    14 مرداد                   8                                                                  ساختمان شماره 2

شرکت در همه امتحانات الزامی است.

 کسانی که مشکل خاصی دارند و قبلا مراتب را اطلاع داده اند لازم است دوباره کتباً و حضوری، مورد را به اطلاع دفتر برسانند.

 همچنین آخرین مهلت تحویل تحقیق ادبی، صبح شنبه 16/5/89 خواهد بود.


پنج شنبه 89 تیر 17 , ساعت 8:0 صبح

بسم الله الرحمن الرحیم

مرکز جامع علوم اسلامی (دوره آزمایشی سطح)

امتحان المعالم الجدیده (بخش اول) تاریخ 17/4/89

1. نظریات سه گانه درباره ارزش و نقش ادراک عقلی در حوزه اصول و فقه را توضیح دهید و امتیازات (تفاوت های) آنها را بیان کنید. مطالعه صفحه 55-51

2. تصویب را به طور کامل توضیح دهید.

3. آیا استنباط در شریعت جایز است یا نه، دلیل آن را بیان کنید و نیز علت عدم جواز عملیة استنباط در نظر بعضی از علمای امامیه چیست؟

4. «علم الاصول منطق الفقه» یعنی چه؟

5. «الاصول  و الفقه یمثلان النظریة والتطبیق» عنوان فوق را توضیح دهید.

6. چرا نیاز فقیه به علم و دانش اصول، تاریخی است؟ کاملا توضیح دهید. 72-69

7. علت تقدم تالیف و پرداختن به علم الاصول در فقه عامه (سنی ها) بر فقه خاصه چیست؟ 75-72

8. نقش شیخ طوسی و حرکت او در علم اصول، دارای چه ویژگی بوده است؟ توضیح دهید. 82-75

لطفا پاسخ نامه های خود را صبح یکشنبه 20/4/89 تحویل دهید.


پنج شنبه 89 تیر 10 , ساعت 7:52 صبح

بسم الله الرحمن الرحیم

عناوین موضوعات تحقیق ادبی دوره سطح

تابستان 1389

موضوعات به دو دسته تقسیم می شود:

 • - دسته اول موضوعاتی است که از نظر حجم به اندازه یک تحقیق کامل می باشد و دانش پژوهان باید یک موضوع از این موضوعات را انتخاب نمایند.
 • - دسته دوم موضوعاتی است که از نظر حجم کمتر از یک تحقیق کامل می باشد و دانش پژوهان باید دو موضوع از این موضوعات را انتخاب نمایند.

دسته اول موضوعات:

 • 1. موارد حذف عامل مفعول مطلق و موارد جانشینی چیزی از مفعول مطلق و تاثیر آن در معنا .
 • 2. موارد عطف به واو و مفعول معه و جایگاه های واو به معنای مع و نصب فعل بعد از آن و بیان معنی معیت(آیا معیت بین دو ذات است و یا معیت در حکم)
 • 3. شرط اشتقاق در حال و لزوم آن و بیان ماهیت حال ( توضیحی یا قید حکم یا موضوع)
 • 4. حقیقت استثنای متصل و منقطع و عمل در مستثنا در کلام مثبت و منفی و مستثنای مفرغ
 • 5. حقیقت لفظ غیر و ترکیب ادبی آن در مقام استثناء
 • 6. مفهوم و ترکیب لا سیما (استثناء از اصل حکم یا مرتبه آن) و اعراب اسم بعد از لا سیما و وجه آن
 • 7. مفهوم کان تامه و ناقصه و اشتمال کان ناقصه بر حدث (مشتمل بر یک معنای حدثی است و یا مجرد ارتباط است) و در کان ناقصه جمله اسمیه تبدیل به فعلیه می شود یا خیر؟
 • 8. إنّ و أنّ و مفهوم آن دو در کلام و تاثیر ترکیبی آنها.
 • 9. فرق لا مشبه به لیس با لا نفی جنس و شروط آنها
 • 10. حقیقت اضافه معنویه ( مجرد ارتباط و یا ملکیت ) و حقیقت اضافه لفظیه و وجه عدم کسب تعریف و تخصیص در آن و موارد اضافه لفظیه و بیان حق در موارد اختلاف ( صفت مشبهه و سائر مشتقات غیر از اسم فاعل و مفعول)
 • 11. تعریف دقیق نعت و مفهوم آن و تفاوت وصف (مشتق) نحوی و اصولی
 • 12. مفهوم اشتراک درعطف و تفصیل قول در سه حرف عطف بل، لکن و لا
 • 13. فروق لفظی و معنوی عطف بیان و بدل ( کل از کل) و سقوط مبدل منه از نظر ترکیبی و تاثیر آن در معنی
 • 14. ضمیر فصل و ضمیر شان و قصه در کلام عرب و فوائد آن و ترکیب آن
 • 15. ال موصول و نقش آن در معنی کلمه و معرفه بودن آن و استقلال و عدم استقلال آن از نظر معنا و ترکیب
 • 16. اسم فعل و حقیقت آن و اقسام آن ( ترکیبی و بسیط) و بیان این که آیا این ها جمله اند یا فعل یا اسم یا حرف
 • 17. موارد مختلف استعمال لما و ترکیب آن
 • 18. استعمال اعداد از لحاظ مذکر و مونث آوردن ( اعداد اصلی و ترتیبی) و تمییز در اسماء اعداد
 • 19. تحقیق در اسم و لقب و کنیه و فروق لفظی و معنوی این سه با یکدیگر و موارد اضافه اسم به لقب.
 • 20. تحقیق در متعلق ظرف لغو و مستقر و تقدیر جمله اسمیه و یا فعلیه و تاثیر آن در معنی و تحقیق در متعلق بسم الله
 • 21. اعراب منادی در موارد مختلف و موارد ابن در توصیف منادی و اعراب منادی در این صورت ( با توجه به اعراب توابع منادی)
 • 22. فرق بین الا استتثنائیه و الا به معنی غیر در ترکیب کلام و تاثیر آن در معنی و تحقیق در کلمه لا اله الا الله
 • 23. مطابقت در تانیث و تذکیر و عدم مطابقت در موادر مختلف
 • 24. اقسام الف و لام تعریف و اصل اولی در الف و لام ( می توان به کتابهای اصولی نیز مراجعه نمود)
 • 25. موارد تضمین در افعال و ارتباط آن با حروف جاره

 

دسته دوم موضوعات:

 • 1. منصوب بنا بر اختصاص و موارد آن.
 • 2. رابطه محدود و یا نامحدود بودن مفعول فیه در ظرف زمان و ظرف مکان و بیان حق در مساله.
 • 3. مفعول له حصولی و تحصیلی چیست و حقیقت مفعول له کدام یک می باشد؟
 • 4. شرط تحقق ذو الحال برای حال و نبودن ذو الحال در بعض از جمل حالیه
 • 5. آیا تمییز همیشه از ذات است یا از نسبت هم می باشد.
 • 6. استحاله اضافه شیئ به نفس و بیان وجه اعتذار در موارد تحقق آن صفت به موصوف
 • 7. بررسی موارد استعمال اذ و مفهوم آن
 • 8. تفاوت اذای ظرفیه و فجائیه و اذن ناصبه مضارع
 • 9. اعراب کلمه سواء و ترکیب جمله ما بعد و تاویل آن
 • 10. تحقیق در معنای عن ( مفهوم تجاوز ) و فرق آن با من
 • 11. تحقیق در موارد استعمال حیث در کتب فقهی و اصولی و کلمه أن بعد از آن در مقایسه با حیث مذکور در نحو
 • 12. یاء متکلم در چه مواردی حذف و در چه مواردی در برخورد با ساکن بعدی متحرک می شود.

 

•-          منابع درجه اول:

 • 1. سیوطی
 • 2. حاشیه ابو طالب بر سیوطی
 • 3. مغنی اللبیب
 • 4. الفوائد الحجتیه
 • 5. مهدی الاریب
 • 6. النحو الوافی
 • 7. شرح رضی

•-          منابع درجه دوم:

 • 1. حاشیه سید میر شریف بر کشاف
 • 2. الکواکب الدریه
 • 3. شرح ابن یعیش بر مفصل زمخشری
 • 4. همع الهوامع
 • 5. التصریح علی التوضیح
 • 6. حاشیه دسوقی
 • 7. حاشیه الصبان

تذکر: مراجعه به متون غیر مذکور مربوط به مطلب مانعی ندارد و دارای امتیاز است. (حتی متون اصول فقه و تفسیر)

آئین نامه تحقیق:

 • 1. تحقیق ها باید به زبان فارسی نوشته شود.
 • 2. به تمام منابع درجه اول باید رجوع شود .
 • 3. حداقل سه منبع در تحقیق آورده شود .
 • 4. تحقیق باید حداقل 5 صفحه و حد اکثر 10 صفحه باشد .
 • 5. صفحه مورد نظر کاغذ A4 می باشد و د رهر صفحه حد اقل باید 200 کلمه وجود داشته باشد .
 • 6. آدرس ها در پایان تحقیق ذکر گردد و خارج از محدوده صفحات محسوب می شود .
 • 7. زیبایی ظاهری تحقیق و خوانا بودن خط مراعات شود .
 • 8. مهلت ارائه تحقیق پایان ترم تابستانی می باشد.

 

 

آئین نامه ارزشیابی تحقیق:

 

 • مطالب :
 • 1. قوت تحقیق 5 نمره
 • 2. چکیده 2 نمره
 • 3. برداشت صحیح از متون 2 نمره
 • 4. ارائه دقیق منابع 1 نمره
 • 5. آدرس دهی دقیق 1 نمره
 • 6. ذکر حداقل سه منبع برای هر یافته 2 نمره

 

 • ویرایش
 • 7. بیان شیوا 2 نمره
 • 8. بیان مستقل 2 نمره
 • 9. دسته بندی مطالب و رعایت ترتیب 2 نمره
 • 10. زیبایی ظاهری 1 نمره

شنبه 89 خرداد 8 , ساعت 8:42 صبح

ترم آزمایشی تابستان برای پذیرفته شدگان در مصاحبه از تاریخ 6/4/89 تا تاریخ 14/5/89 خواهد بود.


   1   2      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ